2010-09-23 15:01Pressmeddelande

Unik kartläggning: Stockholm-Uppsalaregionen står för 60 procent av landets samlade sysselsättning inom life science

Life science, en av Sveriges mest exporttunga branscher, har kartlagts. Stockholm-Uppsalaregionen står för 60 procent av landets samlade sysselsättning inom branschen. Mer än hälften av alla företag verksamma inom svensk life science finns i ett område som omfattar Stockholm, Uppsala och Södermanland. Sammanlagt finns här 576 företag med tillsammans över 23 000 anställda. Det visar en ny kartläggning som presenteras på tisdag den 28 september vid mässan BioTech Forum i Köpenhamn.

Det är första gången life science-industrin i regionen runt Stockholm och Uppsala analyseras vad gäller antal anställda, omsättning och inriktning på verksamheten.

– Det är väldigt roligt att kunna visa svart på vitt att det finns så betydande verksamheter inom produktutveckling och produktion i regionen, säger Ola Björkman, vd för Stockholm-Uppsala Life Science. Branschen skapar ett stort antal arbetstillfällen och vi står rustade för att ta emot fler bolag och forskargrupper som vill etablera sig här och dra nytta av den innovativa och expansiva miljön.

Svensk läkemedelsexport ökade med 14 procent under 2009, samtidigt som Sveriges totalexport minskade med 16 procent[1]. Men life science-branschen är bredare än så och innefattar även medicinteknik, diagnostik och instrument för utveckling och tillverkning av läkemedel.

Tanken är att kartläggningen ska genomföras årligen för att kunna ligga som grund för de strategiska utvecklingsplaner som på olika sätt ska stärka förutsättningarna för tillväxt. 

Det nära samarbetet mellan universitet, hälsovård och industri har sedan flera decennier haft stor betydelse och många banbrytande innovationer från regionen fått ledande positioner på den globala marknaden. Några exempel är Sephadex, som i årtionden möjliggjort tillverkning av insulin i hela världen, Pacemakern, Gammakniven som revolutionerat behandlingen av hjärntumörer eller Fragmin för att behandla eller förebygga blodkroppar. På flera håll i regionen pågår också verksamhet som syftar till att ytterligare stärka samarbetet mellan forskargrupper och life science-industrin.

I regionen finns världsledande universitet som Karolinska Institutet, Uppsala universitet och KTH med totalt 100 000 studenter och tusentals forskare engagerade inom forskningsfält där Sverige håller världsklass. Tillsammans med regionens universitetssjukhus bidrar universitetsforskning och företag till att forma en av Europas mest innovativa miljöer för life science-sektorn.

Rapporten har tagits fram av Centrum för studier av innovationer och näringslivsomvandling (CIND) vid Uppsala universitet.

Exportsiffror är hämtade från Sveriges officiella statistik statistiska meddelanden, HA 22 SM 1001, 2010. http://www.scb.se/Statistik/HA/HA0201/2009m12d/HA0201_2009m12d_SM_HA22SM1001.pdf

Om life science

Med life science avses verksamheter med fokus på bättre hälsa. Rapporten är inriktad på industrin inom denna bransch, men life science som område täcker även in verksamheter inom ramen för hälso- och sjukvård samt forskning.

För mer information, vänligen kontakta Anna Frejd, informations- och kommunikationschef Stockholm Science City Foundation, anna.frejd@ssci.se, 0705-39 00 79

Detta pressmeddelande är en gemensam information från nedanstående regionala branschorganisationer inom life science:

Biotechvalley: Biotechvalley är ett kluster som verkar för att effektivisera utvecklingen av läkemedel och biotekniska produkter. Biotechvalley har sitt säte i Strängnäs. www.biotechvalley.nu

Stiftelsen Flemingsberg Science: Huddinge och Botkyrka kommuner bildar tillsammans med Stockholms läns landsting Stiftelsen Flemingsberg Science. Stiftelsen ska utveckla Flemingsberg som en kunskapsstad. www.flemingsberg.se

Stockholm Science City Foundation: Stockholm Science City Foundations uppdrag är att attrahera företag och akademi till området Stockholm Life i Stockholm. www.ssci.se

Stockholm-Uppsala Life Science: Stockholm-Uppsala Life Science är en ideell förening med uppgift att marknadsföra life science-regionen Stockholm-Uppsala internationellt. www.suls.se

Uppsala BIO: Uppsala BIO arbetar långsiktigt för att stärka life science-sektorns konkurrenskraft och tillväxt. Det sker i nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården och samhället. www.uppsalabio.se

 

 

 

 

[1] Sveriges officiella statistik statistiska meddelanden, HA 22 SM 1001, 2010


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull