2010-03-26 15:31Pressmeddelande

Stockholm Life Solna-Stockholm

null

Stockholm Life Solna-Stockholm – det nya namnet på life science-aktiviteterna i området vid Karolinska/Norra Station, där Stockholms stad och Solna stad möts.

Namnet är ett sätt att gemensamt beskriva de framstående life science-aktiviteterna i området. Genom ett gemensamt namn och varumärke kan områdets samlade styrkor synliggöras. Stockholm Life Solna-Stockholm ska bli internationellt känt varumärke som står för excilens och bidra till att attrahera etableringar, investeringar och kompetens till området. Visionen är att Stockholm Life Solna-Stockholm år 2025 ska mäta sig med de bästa i världen.

På 1500 meters avstånd återfinns ett av Europas största medicinska universitet, Karolinska Institutet, Sveriges största naturvetenskapliga fakultet, Stockholms universitet, och Sveriges största tekniska universitet, Kungliga Tekniska högskolan. Tillsammans med landets främsta ekonomihögskola, Handelshögskolan i Stockholm, har dessa omkring 70 000 studenter, samt fler än 7 000 forskare.

I området byggs nu Nya Karolinska Solna som blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus som ska möta kraven från framtidens hälso- och sjukvård samt forskning. Samarbetet mellan vård, forskning och utbildning ska stärkas så att det nya universitetssjukhuset kan utveckla en ännu bättre hälso - och sjukvård för framtiden.

Stockholm Life Solna-Stockholm består dessutom av ett antal forskningssamarbeten av internationell nivå där Science for Life Laboratory, SciLife Lab, är ett nytt elit lab inom storskalig sekvensering, är ett exempel. Bakom SciLife Lab står de universiteten i området och Uppsala universitet.

I området finns idag ett stort antal företag med verksamheter inom life science, varav ett femtiotal ligger inom Karolinska Institutet Science Park AB. Dessutom sker ett kontinuerligt inflöde av life science-relaterade företag till området.

Tillsammans med de planerade bostäderna, restauranger, kaféer, skolor med mera kommer området att bli en ny och levande stadsdel som genomsyras av vetenskapen från Stockholm Life Solna-Stockholm i en tidigare underutnyttjad del av Stockholm och Solna. Den nya stadsdelen kommer att få ett eget namn. Stockholm Life Solna-Stockholm har ett unikt läge med närhet till det framgångsrika ICT-klustret i Kista, två internationella flygplatser, en nationalstadspark och huvudstaden Stockholms innerstad.

För ytterligare information kontakta:
Sofie Lindqvist Marknadskoordinator Stockholm Science City, mobil: 0708-748780, e-mail: Sofie.Lindqvist@ssci.se

Stockholm Science City har uppdraget att attrahera företag och akademi till Stockholm Life Solna-Stockholm.

In English:

The new name for life science activities in the Karolinska/Norra Station area – where the Cities of Stockholm and Solna meet – is Stockholm Life Solna-Stockholm.

This name is a way to collectively describe the outstanding life science activities in the area. Through a common name and brand, the area's collective strengths will be showcased. Stockholm Life Solna-Stockholm will be an internationally known brand that represents excellence and contributes to attracting start-ups, investments and competence to this area. The vision is that by 2025, Stockholm Life Solna-Stockholm will be counted among the world’s best. 

Within a distance of 1500 meters you will find one of Europe’s largest medical universities, Karolinska Institutet; Sweden's largest science faculty, Stockholm University; and Sweden's largest technical university, Royal Institute of Technology. Together with the country's leading business school, Stockholm School of Economics, these institutions feature more than 70,000 students and more than 7,000 scientists.

 A completely new, cutting edge university hospital, New Karolinska Solna, is now being built in the area to meet the demands of future health care and research. Cooperation between healthcare, research and education will be strengthened so that the new university hospital will create stronger and more effective medical care for the future.

Stockholm Life Solna-Stockholm also comprises several international research collaborations exemplified by the Science for Life Laboratory, SciLife Lab, a new elite lab in large-scale sequencing founded by the universities in the area and Uppsala University.

The area currently hosts several companies operating within life science, of which around 50 are in Karolinska Institutet Science Park AB, and there is a continuous influx of life science companies.

Together with planned housing, restaurants, cafés, schools and more, the area will be a new, vibrant part of the city infused with life science, in what was an underdeveloped section of Stockholm and Solna. And the new area will have its very own name. Stockholm Life Solna-Stockholm is uniquely positioned through its proximity to the successful ICT cluster in Kista, two international airports, a national park and Stockholm city centre.

For more information contact:
Anna Frejd, Stockholm Science City, phone: 0705-39 99 79.

Stockholm Science City's mission is to attract companies and academia to Stockholm Life Solna-Stockholm.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull