2006-06-02 14:56Pressmeddelande

Stockholm Brain Institute får utökade resurer

Stockholm Brain Institute får tillgång till ny resurs - Astra Zeneca satsar 80 miljoner kronor under 5 år på ett världsledande PET centrum. Genom ett samarbetsavtal med Karolinska Institutet satsar Astra Zeneca 80 miljoner kronor på utbyggnaden av ett av världens främsta PET-centrum. Det nya PET centret kommer att spela en viktig roll för forskningen inom Stockholm Brain Institute (SBI), en betydande profilsatsning associerad till Stockholm BioScience, en del av Vetenskapsstaden. SBI bildades genom ett forskningsanslag om 43 miljoner kronor från SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) av forskare från Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Universitet (SU) med professor Hans Forssberg, Karolinska Institutet, i spetsen. Här skall världsledande forskning bedrivas inom kognitiv neurovetenskap vilket är ett växande område med vidsträckt betydelse för både hälsovård och pedagogik. Det handlar om att förstå sambandet mellan hjärnan å ena sidan, och kognitiva funktioner och beteende å den andra. Inlärning, minne och uppmärksamhet är exempel på kognitiva funktioner. Schizofreni, Alzheimers och Parkinsons sjukdom hos vuxna, liksom neurologiska utvecklingsstörningar hos barn, beror på att en del av dessa funktioner är störda. Forskningen kräver ett mångvetenskapligt angreppssätt som involverar såväl psykologi och psykiatri som genetik, molekylärbiologi, neurofysiologi och moderna avbildningstekniker. För att förstå de komplexa förhållanden som råder – från gen till beteende – krävs matematisk modellering och datorsimulering. Stockholm Brain Institute har därför skräddarsytts med tvärvetenskapliga forskargrupper från de tre universiteten – KI, KTH och SU. - I sin roll att främja multi-disciplinära forskningssamarbeten har Stockholm BioScience, redan i ett tidigt skede varit med och stöttat utvecklingen, säger Ola Björkman, ansvarig för Stockholm BioScience inom Vetenskapsstaden. Astra Zenecas finansiering av ett PET centrum innebär en betydande förstärkning för Stockholm Brain Institute. - Genom Stockholm Brain Institute skapas unika förutsättningar för forskare med kompletterande kompetenser vid de tre universiteten att tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och bioteknologisk industri kunna bedriva banbrytande klinisk forskning som leder till nya diagnoser och behandlingsmetoder, säger Hans Forssberg. PET är en modern bildteknik för att se in i organ i den levande människokroppen. Med hjälp av PET-kameran kan man bland annat undersöka proteiner i hjärnan som är biologiskt aktiva i signaleringen mellan olika celler. Kunskapen om dessa proteiner har stor betydelse för att förstå hur hjärnan fungerar, men också för att på ett effektivt sätt utveckla och testa nya läkemedel. För ytterligare information eller frågor välkommen att kontakta: Ola Björkman, Verksamhetsansvarig, Stockholm BioScience, Vetenskapsstaden. Tel: 0702-45 74 97, e-post: ola.bjorkman@vetenskapsstaden.se Hans Forsberg, Director, Stockholm Brain Institute, Tel: 0708-73 08 30 hans.forssberg@ki.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull