2020-10-01 06:00Pressmeddelande

Ny rapport visar på behov av förbättrade kommunikationer mellan campusområdena

null

Stockholm Science City presenterar idag rapporten ”Kartläggning och behovsanalys av resor och kommunikationer mellan universiteten” som beskriver hur behoven ser ut avseende kommunikationer mellan Stockholms campusområden. Resultaten visar att kommunikationerna mellan universiteten Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet uppfattas som undermåliga och behöver stärkas för att ytterligare underlätta ökad samverkan mellan de tre universiteten.

I samarbete med Climate and Economic Research in Organizations (CERO) har Stockholm Science City genomfört en enkätundersökning och analys. Över 4 400 svar från studenter och anställda vid de tre universiteten ligger till grund för resultatet. Syftet med undersökningen var att få ökad förståelse för nuläge och framtida behov av kommunikationer mellan campusområdena i Stockholm.

I maj 2019 skapade Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet universitetsalliansen Stockholm trio. Genom alliansen kan universiteten bli mer konkurrenskraftiga internationellt för att främja nya internationella samarbeten, rekrytera ledande forskare och attrahera internationella studenter.

- I universitetsalliansen Stockholm trio har vi ett aktivt samarbete inom forskning och utbildning. För att underlätta det akademiska utbytet och stärka Stockholm som universitetsstad är väl fungerande fysiska kommunikationer mellan våra tre universitet helt avgörande, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH och ordförande för Stockholm trio.

Specifikt visar resultaten att det är mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet, samt mellan Karolinska Institutet och KTH som störst behov av förbättrade kollektivtrafikförbindelser finns

- Respondenterna önskar ökad tillförlitlighet och turtäthet på bussarna, samt direktbussar mellan campusområdena, vilket skulle minska restiden avsevärt, säger Markus Robèrt, ansvarig för CERO.

Även för cykel finns det önskemål om bättre, säkrare och bättre skyltade resvägar. Rapporten Kartläggning och behovsanalys av resor och kommunikationer mellan universiteten sker på initiativ av en samverkan mellan Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Hagastaden Fastighetsägare och är tänkt att vara underlag för fortsatt dialog om hur förbättrade fysiska kommunikationer mellan universiteten kan skapa en sammanhållen universitetsmiljö.

Kontakt:
Per Lek, Stockholm Science City, per.lek@ssci.se 070-974 40 96


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull