2017-09-21 12:44Pressmeddelande

Ny rapport: Framtidens life science kräver nya regelverk och samarbetsformer

null

I rapporten Where is life science heading in the future? från Stockholm Science City spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Teknik är drivande för utvecklingen inom life science där gapet mellan grundforskning och klinisk verksamhet minskar. Det skapar möjligheter för helt nya typer av behandlingar, vårdformer och hälsofrämjande åtgärder men ställer även nya krav på samarbeten och regelverk. Sverige har idag en ledande roll inom life science men står inför en rad utmaningar för att behålla sin position.

För att Sverige ska fortsätta kunna driva utvecklingen och hålla sin tätposition inom life science krävs gränsöverskridande samarbeten mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan företag, akademi och omgivande samhälle. Genom att utnyttja Sveriges starka position inom både ICT och life science, tillgång till unika medicinska registerdata, tradition av att samarbeta i icke-hierarkiska former och starka tillit till medicinsk forskning finns goda förutsättningar för fortsatt positiv utveckling.

Dock ställer det krav på nya regelverk som möjliggör att grundforskning och klinisk verksamhet går att kombinera, samt att patientdata tillgängliggörs i ökad grad för vårdgivare, patienter och utvecklare. Det kräver även att patientdata från olika källor går att kombineras för att skapa bättre förståelse för olika individers genetik och hälsostatus. Det ställer även krav på ett patientcentrerat istället för diciplinstyrt arbetssätt inom vården och nya typer av forskningsmiljöer där olika kompetenser möts och möjliggör effektiv användning av dyr utrustning. Fruktbara modeller för samverkan mellan företag, akademi och vårdgivare är också avgörande för att nya produkter och terapiformer ska kunna utvecklas i Sverige och nå klinisk användning. En politisk öppenhet mot omvärlden är också viktig för att Sverige ska kunna rekrytera talanger och få fortsatt tillgång till forskningsfinansiering och nya terapiformer.

Rapporten är baserad på presentationer och diskussioner under en konferens på Engelsbergs bruk i maj 2017. Konferensen samlade personer från en rad olika organisationer för att diskutera frågan "Where is life science heading in the future?" där olika aspekter, från geopolitiska skiften till nya tekniker, avhandlades. Tanken är att rapporten ska kunna användas som ett strategidokument för beslutsfattare och organisationer som berörs av frågorna. 

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Namslauer
E-post: andreas.namslauer@ssci.se 
Telefon: 0705 33 77 86

Johan Gómez de la Torre
E-post: johan.gomezdelatorre@ssci.se
Telefon: 0706 17 83 20


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull