2009-07-07 14:44Pressmeddelande

Kvalitetssäkringsarbete av nyttan med hörapparaten och dess påverkan hos patienterna.

For an English version, please see below.

Hörselbron, ett projekt inom Stockholm Science City Foundation, har ingått avtal med företaget Avesina Specialistvård och Karolinska Sjukhuset kring kvalitetssäkring av nyttan med hörapparaten och dess påverkan hos patienterna.

Hörselbron inom Stockholm Science City Foundation kommer inom kort att påbörja ett samarbete med Avesina Specialistvård och Karolinska Sjukhuset på beställning av Stockholm läns landsting. Samarbetet går ut på att mäta och förbättra kvalitén på omhändertagandet av patienter med hörselnedsättning. Studien kommer att bestå av en omfattande utvärdering av nyttan av hörapparaten och dess påverkan på livskvalitén hos patienterna.

Avesina Specialistvård bidrar med 67% av finansiering och resterande finansieras av Karolinska Sjukhuset. Projektet leds av Hörselbron inom Stockholm Science City Foundation. Målet är att i framtiden kunna erbjuda bättre basal hörselrehabilitering.

Fakta om Avesina:
Sedan 1:a januari 2008 har Avesina Specialistvård tagit över ansvaret för basal hörselrehabilitering inom Stockholms läns landsting. Idag har Avesina fyra verksamheter som erbjuder kvalitativa hörapparatutprovningar.

För ytterligare information om kvalitetsarbetet:
Peter Nordqvist, Verksamhetsledare Hörselbron, Stockholm Science City Foundation
Telefon: 08-522 110 40
E-post: Peter Nordqvist

In English:

Hearing bridge, a project within Stockholm Science City Foundation, has contracted with the company Avesina Specialty and Karolinska Hospital around quality assurance of the benefits of hearing aid and its impact in the quality of life of patients.

Hearing bridge within Stockholm Science City Foundation will soon start a collaboration with Avesina Specialty and the Karolinska Hospital on the order of Stockholm County Council. The cooperation aims to measure and improve quality of care of patients with hearing loss. The study will consist of a comprehensive evaluation of the benefits of hearing aid and its impact on quality of life of patients.

Avesina Specialty contributes with 67% of funding and the remainder is funded by the Karolinska Hospital. The project is led by Hearing bridge within Stockholm Science City Foundation. The goal is to provide better basal auditory rehabilitation.

Facts about Avesina:
Since January 1, 2008 Avesina Specialty has taken over responsibility for basal auditory rehabilitation in Stockholm County Council. Today Avesina hasfour activities that offer quality hearing tests.

For additional information on quality:
Peter Nordqvist, Executive Director Hearing Bridge, Stockholm Science City Foundation
Phone : +46 8-522 110 40
E-mail: Peter Nordqvist


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull