2006-04-15 14:37Pressmeddelande

Koordinering - Stockholm Science City hjälper med klusterbildning

Vetenskapsstaden har inom ramen för klusterbildning utvecklat en testmodell för interdisciplinära samarbeten akademi – samhälle – näringsliv. Modellen ser ut enligt följande: Pilot projketet – Centrum för Inomhusmiljö Pilotprojektet Centrum för Inomhusmiljö (CIM) har verkligen tagit fart. Efter Stockholm BioScience analys av val av sektor inom bioscience-området och intervjuer med forskare och företag för att välja ut forskare, hade forskare från KI, KTH och SU ett inledande möte den 10 januari. Elva forskare och en finansiär från ett fastigehtsbolag närvarade. En enkätundersökning bland deltagarna pekar på att det hela var lyckosamt. Ett flertal interdisciplinära kontakter har tagits efter detta möte. Ytterligare sex finansiärer var närvarande vid det andra mötet som hölls den 7 mars. Detta möte bedömdes likaså som lyckat och processen fortskrider nu vad gäller säkerställande av finansiering. För att ta del av mötesenkäten och för mer information kring processen – välkommen att kontakta projektledare David Jönsson david.jonsson@stockholmsciencecity.com, 070 42 27 74.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull