2023-02-23 09:15Pressmeddelande

Datadriven forskning ger nya medicinska behandlingar

Illustration med text The data revolution in life science and healthcare

I den nya rapporten “The data revolution in life science and healthcare” framkommer det hur stora mängder forskningsdata ger oss en helt ny förståelse för människans biologi, samt hur skräddarsydda behandlingar för olika sjukdomar tas fram.

Stiftelsen Stockholm Science City, som tagit fram rapporten, lyfter också vikten av tillit mellan individer, forskare, myndigheter och företag, liksom vad som berett framstegen.

– Jag tror att det är viktigt att vi människor ser att den data vi delar med oss av till forskningen kommer till nytta för medmänniskor och kanske även för oss själva, säger Andreas Namslauer, rapportförfattare och projektledare på Stockholm Science City.

Styrkan i att dela data har varit mycket tydlig under covidpandemin. Om forskare, som kanske vanligtvis är konkurrenter, inte hade delat data om viruset hade vi troligtvis inte haft fungerande covidvaccin idag. Samtidigt har vi sett att misstron mot vissa forskare, myndigheter och företag har lett till att falska påståenden har spridits i olika kanaler. Rapporten visar hur öppenhet kring hur data och forskningsresultat är framtagna och även vikten av att vara tydlig med vad vi inte vet är viktiga faktorer för att upprätthålla förtroendet i samhället.

Rapporten beskriver hur stora framsteg har skett inom teknikutveckling och forskning inom life science. Komplexa samband mellan olika komponenter i våra celler och kroppar kan idag studeras och kartläggas på helt nya sätt. Detta ger också insikter i hur olika sjukdomar påverkar biologin, vilket ger nya möjligheter för tidig upptäckt, bättre klassificering av olika sjukdomsvarianter, samt framtagande av nya behandlingar.

Det nya fältet precisionsmedicin ger hälso- och sjukvården verktyg för mer precis diagnostik och individanpassad behandling. Framstegen drivs av de senaste 10-tal årens exponentiella ökning av datakällor och datapunkter i kombination med en extremt snabb utveckling av analysmetoder och datorkraft. Även ett allt starkare intresse för mångdisciplinära samarbeten hos forskare snabbar på utvecklingen av mer heltäckande studier av komplexa biologiska system.

Möjligheten att behandla stora mängder data ger dock även upphov till utmaningar som rör personlig integritet och datasäkerhet. Rapporten diskuterar vikten av att skapa och upprätthålla tilliten mellan dem som delar med sig av sin data och dem inom forskarvärlden, företag och andra organisationer som använder informationen.

– Vi vill bidra till ökad kunskap om life science-sektorn och viktiga framtidsfrågor för forskning och utveckling. Med den här rapporten, liksom våra seminarier och panelsamtal, skapar vi arenor och kanaler för kunskapsutbyte som vi tror är viktiga för en positiv utveckling, säger Ylva Williams, vd, Stockholm Science City.

Läs hela rapporten här >>

Kontakt
För mer information eller intervju, kontakta gärna Andreas Namslauer, projektledare och affärsutvecklare, Stiftelsen Stockholm Science City, andreas.namslauer@ssci.se eller 0705-33 77 86.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City