2012-09-18 13:33Nyheter

Världens mest innovationsdrivna ekonomi 2025

Det går bra för Stockholm. Regionen svarar för en stor och växande andel av landets nyföretagande, befolkning och förädlingsvärde. Näringslivet har en bred branschrepresentation och förmågan till förnyelse och utveckling är stark.  I internationella jämförelser framstår regionens näringsliv som robust, framgångsrikt och innovativt.

Samtidigt behöver vi påminna oss om att Stockholm är en rätt liten region i ett globalt perspektiv. Det gör att utvecklingskraft och förnyelseförmåga blir än viktigare. Och några av de mest centrala pusselbitarna för att åstadkomma just detta är att stärka regionens forskningsbaserade innovationsprocesser inom områden som Life Science, ICT och Cleantech. Parallellt måste förutsättningar skapas för morgondagens tillväxtföretag inom nya områden.

Med de kommande utmaningarna i åtanke har Länsstyrelsen tagit fram en innovationsstrategi för Stockholmsregionen tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms handelskammare och Stockholms Business Region. Det är en överenskommelse som handlar om att kraftsamla kring regionens innovationsförmåga. Strategin pekar ut fem områden som särskilt viktiga:

  •  Bättre kapitalförsörjning i tidiga skeden till små innovativa företag.
  •  Ekonomiska satsningar på anläggningar för tester, demonstrationer och verifieringar av koncept   under så verkliga förhållanden som möjligt.
  •  Utvecklat användande av upphandlingar som ett strategiskt verktyg för att gynna innovativa företag.
  •  Underlätta tvärvetenskapliga idé- och kunskapsutbyten.
  •  Stärka Stockholms läns anseende som en globalt attraktiv region.

 Vi har också tagit fram en kort film som beskriver strategin.

Det gemensamma arbetet startades för drygt ett år sedan – Innovationskraft Sthlm. Förutom att ta fram en strategi har vi också satsat på att samtala om mer dagsaktuella frågor kopplade till förnyelse och innovation, till exempel om gemensamma intressen för regionen i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.  En annan viktig del i vårt arbete var dialogmötet som vi arrangerade tillsammans med regeringskansliet i slutet av mars. Där samlades över 150 av de viktigaste regionala aktörerna för att diskutera hur länets innovationskraft kan bli ännu bättre. Vi fick också möjlighet att föra fram våra synpunkter till näringsminister Annie Lööf.

Vill vi nu arbeta vidare tillsammans med ännu fler. Engagemanget behöver breddas för att få fram riktigt vassa handlingsprogram. Det är kraften i genomförandet av strategin som till syvende och sist avgör hur framgångsrika vi som region blir.  Välkommen att vara med!


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull