2012-11-21 16:21Nyheter

Vården som innovationsmotor

Hela vård- och omsorgssektorn är en outtömlig källa vad gäller idéer kring produkt- och tjänsteinnovationer. Både egna utvecklingsbara idéer men också som testbädd för andra aktörer. Innovationer som kan göra skillnad i den dagliga verksamheten för patient och/eller personal. Just nu kraftsamlar vi kring 40 potentiella affärscase med fokus på medicinsk teknik inom några av de styrkeområden där Flemingsbergs kliniska verksamheter visar på toppklass och där det finns förutsättningar för kommersialisering.

I projektet Kraftcentrum Flemingsberg har vi knutit erfarna affärsarkitekter till oss, vilka är aktivt verksamma i näringslivet och har väletablerade nätverk. Dessa personer har en mycket proaktiv roll där de befinner sig och har varit ute på sjukhuset och pratat med kliniker inom de valda styrkeområdena regenerativ medicin, bild i vården, telemedicin och patientsäkerhet. Därigenom har de hitintills identifierat över 200 kommersialiserbara behov. Utifrån olika kriterier som t ex värdeskapande, marknadspotential och lösningsmöjlighet har sedan till dags dato 40 av dessa behov valts ut som fokuscase under den närmaste tiden. Affärsarkitekterna är också ansvariga för att stödja behovs- och idébärarna i nästa steg, samt att bära processen framåt genom att överbrygga och koppla samman alla olika delar i innovationsstrukturen som krävs för att driva varje unikt affärscase fram till en affär. Affärsarkitekturen bygger på en integrerad innovationsutveckling där kliniker och forskare samarbetar på daglig basis. På så sätt kommer barriären till näringslivet att sänkas och dörrar att öppnas för industriella samarbeten och nyföretagande.

De 40 potentiella affärscase som vi nu fokuserar på omfattar allt från nya moduler till journalsystem och läkemedelsdistribution till avancerade mätsystem för tumörer och tekniskt enklare rullstolstillbehör. Vissa av dessa ligger i direkta forskningsfronten medan andra redan är på väg mot marknaden.

Den samlade modellen bygger på att företrädare för klinik, akademi, industri, entreprenörskap och finansiering tillsammans identifierar och utvecklar affärsidéer som bygger på klinisk efterfrågan. Entreprenörer och finansiärer bjuds in för att leda uppstarten av företag med starkt affärsfokus, beprövade grundarteam och god finansiering. Genom att bevara banden med akademi och klinik kan företagen byggas för långsiktig innovativ utveckling.

Genom projektet, kombinerat med etablering av traditionell inkubation och utbyggnad av science park-verksamhet, utvecklas Flemingsberg till en innovationsmotor för södra Storstockholm med en etablerad modell för behovsdriven innovation.

Att tillsammans med våra affärsarkitekter få vara med och arbeta med en integrerad innovations- och företagsutveckling som baseras på en behovsdriven innovation ur vård och omsorg är otroligt spännande och lärorikt, samt något som vi alla hoppas kommer generera många nya spännande produkter och tjänster som kommer att göra skillnad i den dagliga verksamheten och skapa tillväxt i hela Stockholmsregionen.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull