2021-11-30 13:43Nyheter

Talangattraktion för Stockholms stad

Foto av Johanna EngmanJohanna Engman, Ansvarig för talangattraktion för Stockholms stad

Stockholm är redan idag en attraktiv stad att flytta till. Vår worklife balance tillsammans med närheten till fantastisk natur och vårt socialförsäkringssystem är attraktivt. Men även de värderingar som förknippas med Sverige och Stockholm gör staden attraktiv. Några av de värdena är jämlikhet, mångfald, platta hierarkier och vår öppenhet till nya idéer.

Stockholm är en av världens mest innovativa städer. Samtidigt råder en kompetensbrist. Aktuell forskning visar att människors utbildning, talanger och kompetenser är den enskilt viktigaste faktorn för att förklara ekonomisk utveckling. Stockholm behöver därför locka fler internationella talanger att flytta hit. Det behöver bli enklare att etablera sig och att få jobb eller utbildning för medföljande partners. För att Stockholm ska stå sig i den globala konkurrensen behöver vi från stadens sida, tillsammans med andra aktörer, höja ambitionerna.

För att göra Stockholm mer attraktivt har kommunfullmäktige beslutat att det ska öppnas ett International House. Vi gör detta tillsammans med Statens Servicecenter och huset kommer att vara beläget i deras servicekontor i Kista. På servicekontor ges vägledning och service till medborgare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. De är också på väg att få in Migrationsverket på servicekontoren.

Tanken är att International House ska bli en one-stop-shop. Där man ska få hjälp med alla sina myndighetsfrågor kring etablering i Sverige på ett och samma ställe. Processerna ska effektiviseras för att skynda på hanteringen. Stockholm stad kommer att bemanna med personal som kan ge rådgivning kring samhällsfrågor som förskola, skola, sjukvård etc. International House ska underlätta för talanger att komma till Stockholm. Ambitionen är att vi ska kunna öppna under 2021.

Samtidigt som vi jobbar med att öppna ett International House så tittar vi på hur detta kan utökas. Vilka andra organisationer är bra att knyta till huset? Det kan vara andra myndigheter men även näringsliv och utbildningsorganisationer. Vi tittar också på vad vi redan gör inom Stockholms stad, om vi kan göra något bättre eller göra mer. Vi vet att det är viktigt att medföljande får ett bra mottagande och framför allt ett jobb. Om inte det blir bra för de medföljande så flyttar över 80 %. Stockholm akademiska forum har idag en verksamhet för medföljande för de som är kopplade till de 18 lärosätena i länet. Det är ett bra exempel på hur man kan jobba med medföljande.

Det är också viktigt att behålla de studenter som redan studerar i Stockholm och stödja dom med karriärvägledning. Hur och i vilken form detta stöd ska ges ser vi också över. Som i många andra fall så lockar det som redan finns. Vi har hög utbildningsgrad och många talanger redan här i Stockholm. Det gör det attraktivt för andra talanger att söka sig hit.

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City