2012-06-20 16:05Nyheter

Stockholmsregionens innovationsstrategi

”Satsa på Stockholmsregionen – för hela Sveriges skull”

Mer kapital i tidiga skeden till innovativa företag, fler forsknings- och testanläggningar samt större tvärvetenskapligt utbyte.

Det är några av inslagen i den innovationsstrategi för Stockholms län som i dag presenteras.

– Stockholms position som landets tillväxtmotor gör det till en nationell angelägenhet att främja regionens innovationskraft, säger landshövding Chris Heister.

Stockholms län står för en tredjedel av landets BNP, en fjärdedel av den totala arbetsmarknaden, 40 procent av kvinnors företagande och en femtedel av Sveriges befolkning.

Det innebär att hela Sverige är i behov av att det går bra för Stockholms län. Bromsas tillväxten i huvudstadsregionen får det obönhörligen genomslag såväl i Strömstad som i Sundsvall, Gislaved och Göteborg.

För att kunna fungera som landets tillväxtmotor måste Stockholmsregionen klara konkurrensen med storstadsregioner i andra länder. Det kräver i sin tur att innovationskraften stärks, och därför har en innovationsstrategi för Stockholms län nu arbetats fram.

– Stockholms län har hittills klarat konkurrensen mycket bra, men det går inte att leva på gamla meriter. För att behålla positionen som attraktiv och innovativ region behöver ett antal åtgärder genomföras – helst inom kort, säger Chris Heister.

Dessa åtgärder listas i innovationsstrategin, som innehåller följande huvudpunkter:

1. Bättre kapitalförsörjning i tidiga skeden till små innovativa företag.
2. Ekonomiska satsningar på anläggningar för tester, demonstrationer och verifieringar av koncept under så verkliga förhållanden som möjligt.
3. Utvecklat användande av upphandlingar som ett strategiskt verktyg för att gynna innovativa företag.
4. Underlätta tvärvetenskapliga idé- och kunskapsutbyten.
5. Stärk Stockholms läns anseende som en globalt attraktiv region.

– Organisationerna bakom strategin kommer att arbeta intensivt med dessa frågor, och enigheten om vad regionen behöver är stor. Men detta är en nationell angelägenhet som inte minst regeringen behöver ha i åtanke under arbetet med såväl den nationella innovationsstrategin som forsknings- och innovationspropositionen, säger Chris Heister.

Bakom innovationsstrategin står Länsstyrelsen, Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms handelskammare och Stockholms Business Region.

Innovationsstrategin kommer att presenteras på Tessinska palatset klockan 17.30 i eftermiddag. Representanter för media är välkomna att närvara. Tid för enskilda intervjuer kommer att finnas.

>> Läs Innovationsstrategin.

>> Läs mer om Innovationskraft Sthlm.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull