2021-05-18 14:12Nyheter

Stockholmsregionens Europakontor - Stockholms förlängda arm i Bryssel

Stockholmsregionens Europakontor är Stockholms förlängda arm i Bryssel. Genom nätverkande, informationsinhämtning, påverkansarbete och profilering främjar vi Stockholmsregionens gemensamma politiska intressen i EU. En stor del av arbetet går ut på att följa politikutvecklingen inom forskning och innovation, digitalisering, miljö och klimat, transporter samt sammanhållning och återhämtning.

Kontorets ägs och styrs av en förening bestående av de tre huvudmedlemmarna Stockholms stad, Region Stockholm och STORSTHLM. I föreningen ingår också Region Uppsala, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Gotland och Mälardalsrådet. Vi är fyra heltidsanställda på kontoret: en VD som pendlar mellan Bryssel och Stockholm, två lokalanställda policyhandläggare och en lokalanställd kommunikatör. Till hösten kommer vi utöver det att ha två praktikanter.

EU:s forskningsprogram har stor betydelse för Stockholm, som är en av de mest innovativa regionerna i världen och Skandinaviens största life science-hub med ledande forskningsinstitut. Lärosäten, företag, och offentliga aktörer i Stockholmsregionen har beviljats omfattande medel från det föregående forskningsprogrammet Horisont 2020, vilket har bidragit till effektiva och hållbara lösningar inom bland annat hälso- och sjukvård, miljö och digitalisering och stärkt regionens konkurrenskraft. Forskning är ett gott exempel på ett politikområde där EU-finansiering ger mervärde och möjliggör värdefullt samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i Europa.

När det gäller det nya forskningsprogrammet Horisont Europa arbetar vi mycket med att framhålla Stockholms potential som en konkurrenskraftig region. Sedan slutet av förra året finns Stockholm trio (ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet) på plats på kontoret, vilket innebär nya möjligheter att stärka Stockholmsregionens ställning inom forskning och innovation. Tillsammans med Stockholm trio organiserar vi ett evenemang den 8 juni om hur europeiskt samarbete inom forskning och innovation kan bidra till Europas återhämtning efter covid-19-pandemin (läs mer om evenemanget här).

Genom att finnas på plats i Bryssel har Stockholmsregionen möjlighet att vara med och påverka politikutvecklingen. Via olika typer av samarbeten, bland annat inom våra informella nätverk av svenska stads- och regionkontor och med andra huvudstadsregioner i Europa, har vi tillgång till värdefulla plattformar för informationsutbyte och kontakter.

Tobias Eriksson
EU Policy Officer vid Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City