2020-03-26 13:53Nyheter

Stockholmsregionen vill ha inspel för att ta fram en smart näringslivs- och tillväxtstrategi

null

Under 2019 beslutade Region Stockholm att ta fram en näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen i samarbete med regionala aktörer. Arbetet har under 2020 påbörjats genom en bred process, som involverat många aktörer från olika sektorer.

Samtidigt finns det från EU-kommissionen förväntningar på att alla svenska regioner (NUTS2) ska ta fram forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering, för att få del av offentlig finansiering av innovations- och forskningsfrämjande insatser på nationell och europeisk nivå. Det handlar inte om att peka ut traditionella branscher utan om att identifiera områden när regioner har goda förutsättningar att utveckla internationell konkurrenskraft, exempelvis genom att kombinera regionala styrkeområden.

Idag har Stockholmsregionen ingen formell strategi för smart specialisering, samtidigt som det är krav för att få del av finansieringen i det kommande regionalfondsprogrammet 2021-2027. Däremot finns det möjlighet att integrera ambitionerna om en smart specialisering i det pågående arbetet med att ta fram en näringslivs- och tillväxtstrategi. För att få inspiration och metodstöd i arbetet medverkar Region Stockholm i Interreg Europe-projektet Cohes3ion.

Till följd av det rådande läget kommer det inte att bli möjligt att genomföra de möten, seminarier och workshop som planerats i arbetet med näringslivs- och tillväxtstrategin. Vi vill därför uppmuntra regionala aktörer att komma med inspel;

  • Finns det några områden där en tydligare prioritering av offentliga insatser har stora möjligheter att bidra till ökad internationell konkurrenskraft för Stockholmsregionen inom forskning och innovation?
  • Finns det goda exempel på insatser som Stockholmsregionen kan lära av eller växla upp för att öka innovationsförmågan i Stockholmsregionen?
  • Finns det väl fungerande samverkansytor mellan olika aktörer, sektorer eller nivåer redan idag eller behövs det nya?
  • Vilka är de största utmaningarna för att lyckas?

Har du inspel för att ta fram en smart näringslivs- och tillväxtstrategi? Mejla maria.c.lindqvist@sll.se eller cecilia.lindahl@sll.se.

Mer om Cohesion-projektet
Cohes3ion finansieras av Interreg Europe och syftar till att förbättra resultaten från de europeiska regionalfondsprogrammen genom smart specialisering. Målet är att stärka innovationsförmågan hos regionala aktörer genom att integrera en territoriell (geografisk) dimension till styrning och policymixen (val av insatser) på olika nivåer i regionen. Detta ska bidra till ökad sammanhållning, med tillväxt och fler jobb i hela regionen. Projektet genomförs under ca tre år (2020–2022) i samarbete mellan Stockholms län och ytterligare 7 regioner från Spanien, Irland, Italien, Rumänien, Tyskland, Polen och Storbritannien. Läs mer >>

Maria Lindqvist

Utvecklingsledare, Forskning och utveckling, utbildning och innovation, Region Stockholm


Om Stockholm Science City Foundation

-


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull