2021-06-03 11:44Nyheter

Samsyn, framsyn, samverkan och samskapande

Björn Arvidsson, Verksamhetsledare STUNS Life scienceBjörn Arvidsson, Verksamhetsledare STUNS Life science

I en föränderlig värld krävs samsyn, framsyn, samverkan och samskapande mellan universitet, näringsliv och samhälle för att befästa och förstärka innovationskraft. I Uppsala har STUNS verkat för detta i snart 40 år sedan de första planerna lades för vad som kom att bli Uppsala Science Park och som blev startskottet för STUNS verksamhet.

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle - förkortat STUNS - har fyra verksamhetsområden; innovation och tech, energi och miljö, hållbar samhällsutveckling samt life science och hälsa. Då Uppsala är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt som de närmaste 30 åren ska växa från dagens 220 000 invånare till närmare 350 000, behövs både en stark samverkansmiljö och välgrundade planer för hur denna tillväxt kan ske på ett hållbart sätt.

Life science är den starkaste näringen. Med 16 procent av Sveriges antal anställda och omsättning inom den privata näringen, trots bara 2 procent av befolkningen, är tätheten hög. Flera stora globala företag kombinerat med ett hundratal andra i varierad storlek utgör fler än 6000 arbetstillfällen och en samlad omsättning på över 33 miljarder kronor, som mestadels kommer genom export. Samtidigt finns två internationellt ledande universitet med över 50 000 studenter, båda med starka fokus inom naturvetenskap, medicin och farmaci kombinerat med ingenjörskap. Från dessa lärosäten kommer också många nya innovationer ur forskningen och som genom ett sammanhållet innovationsstödssystem blir nya företag.

Men det är inte i Uppsalas fördelar av korta avstånd och höga täthet av kompetens och innovationskraft som tillväxten kommer ske - utan i samverkan med sin närmiljö i huvudstadsregionen, genom Sveriges attraktivitet på nationell nivå, samt genom starka band med andra kunskapsintensiva noder i världen.

Där pandemin påminner oss om att allt hänger samman, att värdekedjor är globala och kompetens är rörlig - så förstår vi att vi behöver göra allt vi kan för att locka talang och investeringar till Sverige, till huvudstadsregionen - och till Uppsala, för att fortsätta vara innovations- och konkurrenskraftiga framöver.

Inom cirka en timmes pendlingsavstånd kan vi ta oss från Gävle och Sandviken i norr, Västerås i väster och Södertälje i söder. Här finns över 2,5 miljoner invånare, två internationella flygplatser och starka industrier - inte minst med kompetens inom vad som kommer vara avgörande för framtida konkurrenskraft - teknisk och digital kompetens.

Här behöver vi se över branschgränser, lära av varandra och skapa en rörlighet bland de som kan ta alla våra företag och samhällsfunktioner till ledande positioner i den digitala transformationen. För när allt blir digitiserat och digitaliserat är det där vi behöver vara i framkant för att fortsätta vara en ledande innovationsnation - och det är genom samsyn, framsyn, samverkan och samskapande som vi kommer att lyckas.

Björn Arvidsson
Verksamhetsledare STUNS Life science


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City