2021-04-09 13:35Nyheter

Nyckeln till framgång är tvärvetenskapligt samarbete med olika spetskompetenser

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som finansieras av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm. Vi ställde ett par frågor om utveckling av medicintekniska området till Johan Schuber, Executive Director på MedTechLabs.

Berätta mer om MedTechLabs – hur bidrar ni till att stärka svensk life science?

Vår uppgift på MedTechLabs är att utveckla diagnostik och bättre behandlingar för våra mest vanliga sjukdomar. Forskningsprojekten ska kunna åstadkomma genombrott inom sina respektive områden och ge resultat som kan komma sjuk- och hälsovården till nytta redan inom fem år. MedTechLabs bygger därför på forskning som redan kommit långt. Det betyder att våra forskare har projekt med inplanerade kliniska studier. Att ta utvecklingssteget från forskning till kliniska studier med patienter är A och O för medicintekniska innovationer, då kan de komma till nytta för vården och även utvecklas till företag som skapar jobb.

Sverige har ett stolt arv inom medicintekniska innovationer, där produkter som strålkniven, ultraljudsdiagnostik och pacemakern alla är utvecklade av forskare och ingenjörer som arbetat tillsammans med läkare. Därför bygger också MedTechLabs på forskningsprojekt som består av forskarpar; med en forskningsledare från den tekniska sidan och en från vården. Närheten till Karolinska Universitetssjukhuset och till företag som ställer utrustning till förfogande ger unika möjligheter till kliniska studier och forskningssamverkansprojekt.

En jämförande studie som analyserat styrkan av beviljade patent och sannolikheten att dessa får ekonomisk påverkan visar att MedTechLabs forskningsledare ligger väl i nivå med världsledande forskningscentrum vid Mayo Clinic, Johns Hopkins University och Harvard University vad gäller innovationskraft.  Den oberoende analysen har genomförts av Cascelotte AB. Att MedTechLabs forskare håller världsklass med förmåga att kommersialisera sin forskning kommer att attrahera större företag att investera i Stockholmsregionens Life science cluster. GE Healthcare's förvärv av Prismatics Sensors är ett första exempel på det.

Vilka forskningsområden är i fokus för verksamheten?

MedTechLabs har en tyngd mot bilddiagnostik/imaging. Från början var det en strategisk satsning för att stärka forskningsområdena inom ny teknologi för datortomografi och endovaskulära tekniker – ett exempel på två medicintekniska tekniker som behöver varandra för att komma patienter tillgodo. Detta är fortfarande ett av våra tre ben, de övriga två är avbildning och bröstcancerdiagnostik med hjälp av AI samt bioelektronisk medicin.

MedTechLabs är ett ”centrum för patientfokuserad forskning i samverkan” – vad betyder det konkret?

Vi vill attrahera de bästa forskarna som tillsammans vill arbeta med translationell forskning. Att forskningen utgår ifrån vårdens behov skapar goda förutsättningar för oss att bidra till att Region Stockholm ska kunna erbjuda den bästa vården till morgondagens patienter. Det som ger spetsen och som gör att vi kan konkurrera med de bästa forskningscentrumen i världen inom medicinteknik är tätt samarbete i tvärdisciplinära team där alla har sin spetskompetens. Jag tycker att vi är duktiga på att jobba i triple helix i Stockholm och Sverige – det kräver respekt och nyfikenhet för varandras specialistområde samt tillit – det ska vi fortsätta stärka i MedTechLabs.

Om du skulle få göra en förändring kopplat till vård och forskning i Sverige, vad skulle det då vara?

Jag tror att det blir allt viktigare för vårdens medarbetare att snabbt kunna ta till sig de senaste forskningsrönen och innovationerna. E-utbildningsmoduler är ett snabbt och enkelt medel som enkelt kan anspassas till målgruppens behov. Att delta vid kliniska prövningar är också ett bra sätt för kompetensutveckling.

Johan Schuber, Executive Director, MedTechLabs


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City