2015-04-02 12:46Nyheter

Norra Stationsgatan i helt ny tappning

Under 2014 har ett tiotal fastighetsägare tillsammans med Stockholm stad arbetat fram en handlingsplan för Norra Stationsgatan. Arbetet har letts av Place Development Group, en konsultgrupp som är specialister inom utveckling av städer, platser och destinationer.

Syftet har varit att skapa en gemensam vision som fastighetsägare, exploatörer och Stockholms stad kan arbeta efter för att skapa en attraktiv destination. Det är ett långsiktigt arbete där samsyn och helhetsbild är avgörande för gatans framgång.

Arbetet har genomförts genom en serie workshops där gatans inriktning och position har diskuterats fram. När samtliga aktörer aktivt arbetar tillsammans skapas genomförandekraft som ger goda förutsättningar för att uppnå en attraktiv helhetsupplevelse med platsen.

Norra Stationsgatan ska bli en av Stockholms mest intressanta destinationer där Hagastaden möter Vasastaden. Målet är att utveckla nya och befintliga kvarter för att skapa bestående värden för kommersiella aktörer, boende och besökare.

Det kommer att bli en inbjudande och kontrastrik destination med matupplevelser, levande stråk och ett kvalitativt serviceutbud. En tillgänglig och händelserik del av Hagastaden med konst, kultur & design.

Den gemensamma plattformen ligger till grund för det fortsatta arbetet som kommer att bli en spännande resa.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull