2021-01-28 14:57Nyheter

Life science-branschens syn på pandemins effekter

Martina Banyay och Åsa Angel Voss är Growth Partners på företaget One in 200 - ett nystartat konsultbolag som stöttar life science-bolag i deras tillväxtinitiativ. De är också medförfattare till rapporten Tillväxt i det nya normala som baserar sig på intervjuer av 25 svenska life science-bolag kring hur deras verksamhet har påverkats av pandemin och hur man ser på tillväxt i ”det nya normala”. Den 2 februari berättar de mer under webinariet "Finansieringsmöjligheter inom life science efter pandemin".

Berätta kort om One in 200. Vilka är ni och vad gör ni?

One in 200 är ett konsultbolag som inriktar sig på tillväxtfrågor inom life science. Vi har utvecklat ett holistiskt ramverk för hur man lyckas med att växa sitt bolag - ett sätt att jonglera alla de perspektiv som säkerställer att man lyckas; finansiering, en tydlig och kommunicerad strategi, ett vinnande team, en effektiv leverans, kundnära utveckling, etablering av strukturer och processer, digitalisering mm.

One in 200 har gjort en undersökning där ni intervjuat 25 företagsledare inom life science om hur företagens verksamhet har påverkats av pandemin och hur de ser på sin tillväxt framgent. Berätta mer, hur upplever bolagen den nya situationen?

Bolagen har generellt en mycket positiv syn på möjligheten att driva framgångsrika life science verksamheter på lång sikt. Man upplever att Corona-pandemin är ett hack på företagens tillväxtkurva. Bolagen säger att förutsättningarna för att växa i “det nya normala” är desamma som innan pandemin, eller t o m bättre.

Däremot finns det begränsningar som företagen måste kunna hantera på vägen - svårigheter att bedriva kliniska studier,  utmaningen att skapa nya kundkontakter när man inte får träffas fysiskt, begränsad tillgängligheten i vården för att upphandla annat än Corona-relaterade produkter, utmaningen att hålla uppe drivet och innovationskraften hos företagets medarbetare när de jobbar hemma.

Men det har inte bara varit negativt. Många av företagen beskriver positiva effekter av den omställning man tvingats göra - ökad digitalisering, nya arbetssätt, “tänka utanför boxen - hitta nya vägar”, ett mer lösningsorienterat förhållningssätt och ökade affärsmöjligheter.

Vilket är undersökningens mest överraskande resultat? 

Att bolagen generellt var så väldigt positiva och att man kunnat ställa om så snabbt och parera många av utmaningarna pandemin förorsakat.

På vilket sätt kan One in 200 stötta företag som behöver förändra fokus, affärsmodell eller organisation till följd av pandemin?

Vi utgår ifrån företagets situation, mål och problemställning och tar fram ett förslag på fokuserade åtgärder för att skapa en effektiv förändring. Utifrån företagets behov faciliterar vi förändringen så att den blir snabb, och bestående i organisation.
Vi bygger lösningarna på vår erfarenhet av managementkonsulting, ledande positioner i växande företag, och life science expertis - och vårt holistiska ramverk för tillväxt.

Ur ett tillväxtperspektiv inom life science – vad har ni för förhoppningar på 2021?

Vi hoppas på en bra effekt av den pågående vaccineringen och att detta tar oss till "det nya normala”, där vi kan komma igång med alla aktiviteter som begränsats av att man inte kunnat resa och träffas fysiskt. Samtidigt hoppas vi att bolagen tar sig tid att reflektera över alla förbättringar som omställningen skapat och låta det bli början till ett mer agilt arbetssätt.

Ladda ner rapporten "Tillväxt i det nya normala" >>

Webinar: Finansieringsmöjligheter inom life science efter pandemin >>

             

Martina Banyay och Åsa Angel Voss, Growth Partners på One in 200


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Kontaktpersoner

Anna Frejd
Kommunikationschef
Anna Frejd