2021-04-15 11:44Nyheter

Kultur för hälsa och välbefinnande

Malin Anclair och Ulrika Lindblad, strateger på Kompetenscentrum för kultur och hälsa på Region Stockholm
Malin Anclair och Ulrika Lindblad, strateger på Kompetenscentrum för kultur och hälsa på Region Stockholm

Malin Anclair och Ulrika Lindblad arbetar som strateger på Kompetenscentrum för kultur och hälsa på Region Stockholm och har nyligen startat en ny utbildning med fokus på kultur för hälsa och välbefinnande. Vi fick tillfälle att ställa ett par frågor om utbildningen och om kulturens roll för hälsa.

Region Stockholm har en ny utbildning med fokus på kultur för hälsa och välbefinnande – berätta mer!

Forskning visar att konst och kultur kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande vid en rad olika tillstånd. Kompetenscentrum för kultur och hälsa har i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden att integrera kultur långsiktigt och hållbart i Region Stockholms hälso- och sjukvård. Idag saknas en inspirerande och lättillgänglig utbildning som ger grundläggande kunskap om sambandet mellan kultur och hälsa, därför beslutade vi att ta fram en sådan kurs.

Vilka är målgrupperna för utbildningen och på vilket sätt hoppas ni att de som tagit del av kursen ska förändra sitt arbete?

Primärt riktar sig utbildningen till vårdens anställda och är ett viktigt led i vårt arbete med att höja kompetensen om hur kultur kan användas i vården för att främja hälsa och välbefinnande och ta till vara individens friska resurser trots sjukdom och andra hinder. Men utbildningen är öppen och tillgänglig för alla som är intresserade, både anställda i äldreomsorgen och kulturaktörer som vill få mer kunskap inom fältet.

Utbildningen tar bara 20 minuter – vilket är nästa steg för någon som vill lära mer om kultur för hälsa och välbefinnande?

Vi har tagit fram ett APT-material till utbildningen. Tanken är att varje enhet ska kunna resonera vidare om hur kultur kan användas just på deras arbetsplats. Vi på Kompetenscentrum för kultur och hälsa vill gärna bli kontaktade för att kunna stötta och ge inspiration till de verksamheter som vill jobba vidare med kultur. En bra start kan vara att inventera personalens egen kulturkompetens och ta till vara på den. Den kompetensen skulle kunna användas mer aktivt än idag vilket skulle gynna både personalen och patienterna.

I ett längre perspektiv – vilka skillnader/förbättringar kommer patienter att uppleva i sin kontakt med hälso- och sjukvården?

Om Region Stockholm bättre skulle utnyttja den potential som kultur har skulle patienterna möta en mer personcentrerad vård som präglas av en helhetssyn på människan. Sannolikt skulle det även kunna vara ett kostnadseffektivt arbetssätt även om mer forskning behövs på området. Om dessutom personalens egen kulturkompetens kommer till användning kan det bidra till att göra Region Stockholm till en ännu mer attraktiv arbetsplats som tar vara på de anställdas individuella förmågor.

Vill du veta mer?
Välkommen att besöka Lärtorget, Region Stockholms utbildningsportal.

            

Malin Anclair och Ulrika Lindblad, strateger på Kompetenscentrum för kultur och hälsa på Region Stockholm


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City