2014-10-24 15:14Nyheter

Karolinska Institutet och MSD tecknar Letter of Intent


Karolinska Institutet (KI) och Merck & Co., Inc. (i Sverige MSD) har tecknat ett Letter of Intent (LOI) där vi gemensamt konstaterar att ”Samarbete är framtiden”. Ständigt ökande krav på kvalitet och tydliga behandlingsresultat är en gemensam utmaning för den forskande läkemedelsindustrin, akademiska institutioner och vårdgivare. Karolinska Institutet och MSD delar övertygelsen om att ökat samarbete är en framgångsfaktor och har därför som ett första steg tecknat ett LOI.

Det LOI som undertecknades igår under en ceremoni på Nobelmuseet innefattar en gemensam vilja att inom de närmaste månaderna förhandla fram ett långsiktigt övergripande ramavtal för samarbete inom ett antal olika områden, klart under första kvartalet 2015. Att parterna väljer att underteckna ett LOI som första steg visar på den ömsesidiga viljan att snabbt hitta formerna för ett mer strategiskt samarbete mellan KI och den globala forskningsorganisationen inom Merck & Co/MSD.

”Även om avtalet undertecknas mellan KI och vår globala forsningsorganisation är det här naturligtvis oerhört positivt även för vår svenska verksamhet och är ytterligare ett bevis på att MSD i Sverige vill vara en aktiv del av svensk Life Science och med sin närvaro lokalt bidra med både forskning och bättre behandlingsmöjligheter för enskilda patienter. Vi har också deltagit mycket aktivt i diskussionerna mellan vår globala organisation och KI” säger Jacob Tellgren, VD för MSD i Sverige.

- ”Vi ser det som oerhört spännande att inleda diskussioner kring strategiska forskningssamarbeten mellan Merck & Co (MSD) och Karolinska Institutet. Karolinska Institutet har stort förtroende för MSD, och ser ett samarbete med MSD som en viktig del i ambitionen att stärka näringslivssamverkan i ett globalt perspektiv”, säger Prof. Hans-Gustaf Ljunggren, Dekanus för forskning, Karolinska Institutet.

- “We are excited to take our relationship with Karolinska Institutet to a strategic level in order to further advance the utilization of real world evidence and advanced methodologies to prove patient care and outcomes”, say Dr. Susan Shiff, Senior Vice President, Center for Observational and Real-world Evidence, Merck & Co., Inc.

Karolinska Institutet och MSD delar en framgångsrik historia av samarbete som omfattar genomförandet av omfattande klinisk och epidemiologisk forskning som har gett resultat som påverkat sjukvårdspraxis långt utanför Stockholm och Sveriges gränser.

Klinisk forskning fortsätter att spela en viktig roll i arbetet med att finna nya sätt att förbättra livskvaliteten för den åldrande befolkningen. Samtidigt efterfrågas allt oftare bevis på att resultaten från den kliniska forskningen kan uppnås i normal klinisk praxis. På sikt är en ökad förståelse av skillnader i effekt och säkerhet i olika patientpopulationer nyckeln till mer målinriktade behandlingar inklusive en effektiv och kostnadseffektiv användning av läkemedel.

MSD vill fortsätta att aktivt delta i forskning & utveckling och att införa nya, bättre och kostnadseffektiva behandlingar i samarbete med sjukvård och akademiska institutioner. KI har en övergripande vision att bidra till att förbättra människors hälsa. Detta omfattar inte bara målet att uppnå högsta kvalitet i forskning och utbildning, men också ett starkt engagemang för innovation och samverkan med andra delar av samhället och life science-industrin.

I enlighet med varje parts strategiska inriktning och mål har vi för avsikt att etablera ett strategiskt partnerskap som kommer att fokusera på att öka kunskaperna och insikterna från en integrerad syn på verkliga data över breda befolkningsgrupper som kan ligga till grund för framtida forskning, produktutveckling, ekonomiska modeller och ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av resurserna i hälso- och sjukvården.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Tellgren, VD MSD 070-355 08 11
Ulf Janzon, policy- och kommunikationschef MSD 070-355 08 52

Om MSD
MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare och kontoret ligger idag i Sollentuna. 

I mars 2015 flyttar MSD till Hagastaden för att bli del av ett internationellt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Om Karolinska Institutet
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull