2021-06-10 09:12Nyheter

InfraLife – för ökad användning av forskningsinfrastruktur

Frida Lundmark, Life Science Expert på branschorganisationen LifFrida Lundmark, Life Science Expert på branschorganisationen Lif

Infra Access for Life Science Sweden – InfraLife – är ett initiativ som syftar till att maximera nyttan av Sveriges storskaliga strategiska forskningsinfrastrukturer SciLifeLab, MAXIV och ESS och säkerställa att investeringen ger utväxling, för att främja life science forskningen inom akademi, industri och hälso- sjukvården. Frida Lundmark, Life Science Expert på branschorganisationen Lif berättar om vad InfraLife kan betyda för läkemedelsindustrin.

Lif och SwedenBIO, två branschorganisationer inom life science är parter i InfraLife, varför då?

För våra medlemmar, de forskande läkemedelsföretagen är naturligtvis de stora forskningsinfrastrukturerna ESS, MAXIV och Scilifelab viktiga resurser och samverkansparter i företagens forskning- och utvecklingsarbete. Genom InfraLife ser vi från Lif att vi ytterligare kan bidra till att öka kunskapen hos våra medlemmar i både hur man kan använda forskningsinfrastrukturerna, hur de kan bidra till specifika frågeställningar men också för att underlätta för företagen att få tillgång till infrastrukturerna. Att man dessutom genom InfraLife ökar kopplingarna och samverkan mellan de olika infrastrukturerna är en annan viktig del, det underlättar också när man som företag behöver röra sig mellan dessa strukturer.

Vart vänder sig läkemedelsutvecklande bolag som skulle kunna ha nytta av InfraLife idag?

De vänder sig nog framförallt till de enskilda forskningsinfrastrukturerna, vilket ju naturligtvis är bra, men vi ser också att vi som jag nämnde ovan behöver öka kunskapen och medvetenheten ytterligare hos läkemedelsföretagen i vilka möjligheter dessa infrastrukturer innebär. Mycket av forskning och utvecklingsverksamheten i de globala företagen finns inte just i Sverige och det är därför viktigt att nå dessa delar hos företagen och där tror jag att InfraLife kommer att kunna vara en viktig partner för att möjliggöra detta. Det innebär att idag är det nog många globala företag som vänder sig till motsvarande infrastrukturer i andra länder och vi vill ju gärna att de istället ska förlägga sina forskningsaktiviteter vid de svenska anläggningarna. Tillsammans bygger vi därigenom också upp en stark Life Science-sektor tillsammans mellan företag, akademi och forskningsinfrastrukturer.

Vad behöver företagen allra mest som Lifs medverkan bidrar med?

Jag skulle säga att i nuläget är det just informationsspridning och kunskapshöjande aktiviteter där vi som branschorganisation har en viktig roll i att vara en brygga mellan infrastrukturerna och företagen, både den del av företagen som finns i Sverige men också den globala  organisationen. Jag ser också att Lifs bidrar med att stärka läkemedelsföretagens roll i infrastrukturerna och lyfta vikten av Life Science.

Du får göra en policyförändring för att sänka trösklarna för företag att nyttja forskningsinfrastrukturer i högre grad – vad väljer du att göra?

En utmaning med nuvarande organisationsmodeller är att det ibland är knöligt att få till avtal mellan forskningsinfrastruktur och företag kring ett samverkansprojekt eller aktivitet hos infrastrukturen. Att identifiera en ändamålsenlig organisationsmodell för våra forskningsinfrastrukturer som både ökar tillgängligheten för industrin men som också underlättar de administrativa processerna skulle vara välkommet. Regeringen har ju gett en särskild utredare i uppdrag att titta bland annat på dessa delar i den forskningsinfrastrukturutredning som kommer att lämna sin rapport under juli månad. Vi får hoppas att denna fråga adresseras där.

Läs mer om InfraLife >>

Frida Lundmark, Life Science Expert på branschorganisationen Lif


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City