2021-10-26 06:55Nyheter

Hållbara campus - en tillgång för hela samhället

Foto av Johanna SederströmJohanna Sederström,  Strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus

Akademiska Hus arbetar kontinuerligt tillsammans med ett flertal lärosäten med campusplaner. Målet är att skapa attraktiva campusområden för hela människan – det vill säga miljöer som förutom hög kvalitet på undervisning och forskning också erbjuder tillgång till exempelvis service, kultur och idrott.

Akademiska Hus arbetar aktivt med campusutveckling i hela landet och vår roll är oftast att leda processen och att bidra med vår erfarenhet. Efter att ha varit med och skapat en lång rad campusplaner har vi samlat kunskap kring både framgångsfaktorer och fallgropar.

Men vad är då en campusplan? Kortfattat kan man beskriva det som ett visionsdokument som Akademiska Hus och lärosätet tar fram tillsammans. Planen är indelad i mål, strategier och aktiviteter, både på kort och lång sikt. Genom att göra ett grundligt arbete med campusplanen skapar man en gemensam vision för området vilket underlättar när det blir dags att starta projekt.

Campus Solna – Kunskapsnavet för Life Science med ett grönt hjärta
Tillsammans med Karolinska Institutet tog vi fram en campusplan där den långsiktiga visionen sträcker sig till 2030. Universitetet utgör tillsammans med Stockholms universitet, KTH och Handelshögskolan den s.k. Vetenskapsstaden och bildar ett unikt område med hög koncentration av studenter och forskare med närhet till både innerstad och nationalstadspark.

Campusplanen kom till i ett skede då Karolinska Institutet var på väg in i en omfattande omstrukturering på lokalsidan, samtidigt som campus genom Hagastadsprojektet växer samman med Stockholms innerstad. Detta ställde nya krav på fysiska samband i omgivningen och öppnade upp för nya möjligheter.

De huvudstrategier för att komma framåt som togs fram för Campus Solna är:

  1. Välkomnande internationellt campus - en inbjudande arbets-, lärande- och vistelsemiljö
  2. Centralt kunskapsnav - främja ökat utbyte med omgivningen
  3. Strategi för utbyggnad - identitet, täthet, potential och prioriteringar
  4. Campus gröna hjärta - hälsofrämjande närmiljö med möjlighet till aktivitet och rekreation
  5. Innovationsfrämjande miljöer - uppmuntrar till möten och utökat idéutbyte mellan människor
  6. Effektiv resursanvändning - för ett hållbart campus

Läs gärna mer om campusplanen för Campus Solna här
(Campusplan KI Campus Solna 2030 | Akademiska Hus)

AWL Innomedicum – co-working på campus Solna
Som en del i att förverkliga campusplanens strategi nummer fem har Akademiska Hus nationella koncept för co-working och andra flexibla mötesplatser, A Working Lab, etablerats på Campus Solna. Här kan företag, verksamheter och människor med olika bakgrund hyra in sig för den tid de behöver och få tillgång till tjänster och fysiska miljöer utifrån sina behov.

Det pågår just nu ett flertal initiativ runt om i landet. Utöver AWL Innomedicum som slog upp portarna i maj i år så finns inom konceptet AWL Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg som öppnade hösten 2019 och AWL Universum i Umeå som öppnade i mars 2020.  Och fler lär följa!

En gemensam plattform för A Working Labs tjänster och lokaler över hela landet möjliggör för alla medlemmar att känna sig hemma i t.ex. Umeå även om de bor i Malmö eller var som helst där det finns ett working lab.

Bakom initiativet på Campus Solna är Akademiska Hus, KI Science Park och KI Innovation, KI och Region Stockholm.

Självklart händer många spännande saker på Campus Solna, vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta mig! Tack för att du tog dig tid att läsa!

Johanna Sederström
Strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City