2012-08-28 13:51Nyheter

Framflyttade positioner för Medtech men också utmaningar för framtiden

null

Slutsatserna efter det avslutade 3-åriga strukturfondsfinansierade projektet Stockholm Medtech Growth (SMG) är att projektet bidragit till regionens SME-företags tillväxt men att de fulla effekterna av insatserna inte kan mätas förrän om ett par år. Projektet har direkt kunnat hjälpa flera små och medelstora företag med affärsutveckling och kapitalisering av verksamheterna samt bidragit till kunskapsöverföring och kontaktskapande. Regionens resurser har också på ett tydligare och effektivare sätt knutits samman till ett starkt medtech-kluster i form av företag, klinisk verksamhet, forskning och inkubatorsverksamhet.

Men den svenska medicintekniska branschen står inför stora utmaningar om man fortsättningsvis vill hävda sig i den globala konkurrensen. De små och medelstora företagen växer inte på ett sätt som pekar på en utveckling mot framtidens Gambro eller Elekta. Företagsklimatet blir allt hårdare och företag pressas av kostnadspress i allt högre utsträckning, minskad tillgång på kapital i den så kritiska fasen mellan mjuk och hård finansiering. Kompetensen och de goda förutsättningarna för klinisk utveckling utnyttjas inte optimalt, innovationsförutsättningarna blir alltmer komplexa och det finns utrymme för förbättringar när det gäller att omvandla idéer och innovationer till produkter och företag.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att ett svenskt MedTech-företag ska växa till kritisk storlek är att tidigt nå ut till en betydande marknad. Viktigt är därför att arbeta med exportfrämjande åtgärder och praktiskt stöd vid utveckling av företagens internationaliseringsstrategier. Men av största vikt är att mer satsningar görs på utveckling av alternativa kapitaliseringsstrukturer då kapital är nödvändigt för att företagen kan växa sig starka på den internationella marknaden och därmed bli en tillväxtmotor i svensk exportindustri.

Projektet har haft en tydlig inriktning mot överlämning av utvecklade metoder och verktyg till aktörer som redan finns och jag ser fram emot att klustret Stockholm-Uppsala vidareutvecklar det upparbetade strukturkapitalet och fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för framväxt av starka, livskraftiga Medtech-företag i regionen.

Lena Strömberg, Projektledare SMG


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull