2021-06-10 09:22Nyheter

Det närmar sig inflyttning på campus Albano

Foto: BSK ArkitekterFoto: BSK Arkitekter

Trots senaste årets begränsningar har byggproduktionen av universitetsområdet Albano kunnat fortgå. Efter flera års fokuserat arbete med planer och mål – följt av en tid när man knappt kunnat planera för mer än en dag åt gången – har Stockholms universitetet enligt plan tillträtt Albano Hus 2 och 4. Nu pågår möblering och planering för de verksamheter som flyttar in i sommar.

Arbetet med det nya universitetsområdet Albano pågår för fullt. Det blir ett unikt campus med bl.a. student- och forskarbostäder som möjliggör en levande stadsdel i en grön miljö. En attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som kommer att binda ihop Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med varandra och med staden. Området kommer att stärka Stockholm som studentstad och många förbättringar väntar studenter, forskare och medarbetare t.ex. moderna kontor, studie- och lärandemiljöer.

Den första april fick Stockholms universitet tillträde till Albano Hus 2 och 4 och nu pågår ett intensivt arbete att göra lokalerna redo inför institutionernas inflyttning i sommar. I höst om covid-19-situationen tillåter är det verksamhetsstart och byggnaderna kanske kan fyllas av studenter och medarbetare. Men redan i mars i år flyttade de första verksamheterna från Stockholms universitet – Nordita (Nordiska institutet för teoretisk fysik) och Institutionen för astronomi in i Hus 3 (som delas med KTH).

Albano byggs med hållbarhet som mål och är det första universitetsområde i Sverige som har certifierats enligt Citylab, en hållbarhetscertifiering som inte enbart omfattar en enskild byggnad utan inkluderar ett helt stadsutvecklingsprojekt. På området skapas blad annat nya vattensystem för att ta hand om dagvatten, ett förbättrat mikroklimat samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur. På taken finns ängslandskap med boplatser för bin och andra insekter, men även solceller och öppna takterrasser dit studenter, medarbetare och även allmänheten har tillträde. De gröna taken gör universitetsbyggnaderna till en integrerad del i parkmiljön. Dessutom driftsätts en avancerad geoenergianläggning, som med sin unika teknik säkrar att universitetslokalerna blir självförsörjande på värme och kyla.

Även om inflyttningen påbörjats är Albano fortfarande en byggarbetsplats. Hus 1 blir färdigt för inflyttning sommaren 2022 och arbetet med utemiljöerna och markarbeten kommer att pågå ytterligare ett par år. Parken kommer att färdigställas i etapper, där den första delen framför Hus 4 är planerad att vara klar i oktober 2021. För att utemiljöer och växtligheter ska kunna etablera sig kommer framkomligheten att vara begränsad på vissa platser. Men större delen av Albanovägen samt terrasserna på plan 4 (i Hus 2 och 4) kommer att vara tillgängliga från slutet av augusti 2021. Den officiella invigningen av Albano sker inte förrän 2023, då alla byggnader och utemiljöer är färdiga.

Foto: BSK Arkitekter

– Jag är övertygad om att Albano kommer att uppskattas av studenter, lärare och medarbetare vid universitetet. Det blir en plats för forskning och högre utbildning med goda förutsättningar för möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser, säger Lena Lundqvist, fastighetsdirektör, Stockholms universitet.

Vy från Albanovägen. Till höger ses Hus 4 följt av Hus 2 och Hus 1. Till vänster byggs studentbostäder och längst bort till vänster skymtar Hus 3. (Foto: Stockholms universitet)

FAKTA ALBANO
Albano är ett jätteprojekt med Stockholms stad som planägare. Stockholms universitet och KTH är hyresgäster. Byggherre är Akademiska Hus (universitets-lokalerna) och Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna). När allt är färdigt beräknas att cirka 15 000 personer dagligen kommer röra sig i området.

Hus 1 (inflyttning sommaren 2022, verksamhetsstart ht 2022):
- Matematiska institutionen
- Specialpedagogiska institutionen
- Stockholms Resilienscentrum (SRC)

Hus 2 (inflyttning sommaren 2021, verksamhetsstart ht 2021):
- Företagsekonomiska institutionen
- Institutionen för socialt arbete

Hus 3 (flyttade in våren 2021):
- Nordita
- Institutionen för astronomi

Hus 4 (inflyttning sommaren 2021, verksamhetsstart ht 2021):
- Institutionen för folkhälsovetenskap
- Psykologiska institutionen
- Statistiska institutionen


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City