2014-11-06 10:35Nyheter

ArtResLab Hagastaden – nu startar utbytesprojektet mellan forskare och konstnärer

null

ArtResLab är ett utbytesprojekt mellan konst och forskning i Hagastaden med start i november. Intresserade forskare fick information om tankarna kring konceptarbetet med konst i offentliga miljöer och förutsättningarna för projektet, på det inledande informationsmötet, som ägde rum på Liljevalchs nya hubb vid ateljéerna i Solna.

Projektet ArtResLab ska leda till ett idéutbyte mellan konstnärer och forskare i Hagastaden. Utbytet med forskarna öppnar för en fördjupad förståelse för vetenskapsfältet life science och den forskning som pågår i området.

– Konsten ska inte illustrera vetenskapen, den utforskar istället sammanhang på ett oväntat sätt och erbjuder reflektion, nya infallsvinklar och kunskap om kontexten, menar Lotta Mossum på Statens konstråd.

ArtResLab ger även en möjlighet för projektets initiativtagare – Stockholm konst, Statens konstråd och Stockholms läns landsting Kulturförvaltningen, att ta ett helhetsgrepp om konsten i den nya stadsdelen.

De forskare som var på plats på uppstartsmötet, fick en första inblick i projektet och vad som kommer att krävas av dem vid ett deltagande. Ylva Williams, vd på Stockholm Science City berättade om förutsättningarna för Hagastaden som kommer att få en tydlig vetenskaps- och hälsovårdsprofil. Mårten Castenfors, chef för Stockholm Konst, föreläste om ”Vad är konst?” och visade på exempel där konst inte är det förväntade.

Den 5–6 november inleds projektet med en två dagars workshop. Då kommer de forskare, som tillsammans med sina forskarteam, ansökt om att delta i projektet, att få vara med på en speed date med konstnärerna. Först efter det formas de grupper med forskare och konstnärer som ska samarbeta. En referensgrupp med forskare kommer också följa hela projektet. De ska fungera som en kunskapsbank och ett nätverk.

En av de forskare som är intresserad av att delta i ArtResLab Hagastaden, är Susanna Monti, som forskar på teoretisk kemi och biologi vid KTH.

– Genom att vara med och dela kunskap, ser jag en möjlighet till att lära mig många nya saker, berättar hon.

De sex konstnärer som är utvalda att ingå i projektet och som kommer att dela sin konstnärliga process med forskarna är: Ulrika Karlsson, Arijana Kajfes, Lisa Strömbeck, Moa Israelsson Forsberg, Juan Pedro Fabra Guemberena och Liv Strand. Vid projektets slut ska konstnärerna lämna in ett idékoncept till en konstnärlig gestaltning i Hagastaden. Idékonceptet kommer att ligga grund för en vidare bedömning huruvida det sedan kommer att vidareutvecklas till ett konkret förslag.

Juan-Pedro Fabra Guemberena menar att ArtResLab Hagastaden är ett välkommet initiativ för honom som konstnär ur två synvinklar. En aspekt är att konstnärens arbete blir en del av byggprocessen.

– Det ger mig en djupare förståelse för Hagastaden och människorna som ska vistas i stadsdelen. Tyvärr är det många gånger så att det konstnärliga arbetet får komma in i processen först när det är färdigbyggt, som ett strössel ovanpå, en dekor eller utsmyckning.

Den andra aspekten är en förhoppning om att utbytet med forskarna på platsen och delande av information, ska leda till frågor och funderingar för båda parter.

– För mig personligen är det intressant att dela kunskap med de forskare som jobbar med inlärningsprocesser och hur hjärnan fungerar. Där minnesfragment är som emotionell arkeologi. Men jag är inte ute efter fakta där 1+1=2, här är det frågorna och tankarna som står i centrum. Det är unikt och lyxigt att få disponera tid och kunskap, säger han.

Utbytet av idéer och delandet av erfarenheter pågår till och med maj 2015. Under sju månader kommer konstnärerna att få tillfälle att studera forskarnas arbete i laboratoriet och forskarna kommer att kunna följa konstnärernas arbete på plats i ateljéerna vid Liljevalchs hubb, i Hagalund i Solna. Projektet kommer att avslutas med ett seminarium den 28 maj.

Projektledare för ArtResLab Hagastaden är Marianne Jonsson – Stockholm konst, Lotta Mossum – Statens konstråd och Mia Zeeck – Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting.

Text: Gitta Wilén


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull